Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

 • przygotowywanie, opiniowanie i konsultowanie różnorodnych umów w tym:
  • o dzieło, zlecenia, świadczenia usług
  • nabywania i zbywania składników majątkowych
  • współpracy i umów ramowych
  • cesji wierzytelności lub długu
  • użyczenia
  • dzierżawy i najmu
  • pożyczki
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów porozumień
 • prowadzenie negocjacji dotyczących wszelkich rodzajów umów
 • reprezentacja w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym
 • opracowywanie projektów ugody sądowej
 • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych
 • uczestniczenie w negocjacjach, mediacji
 • dochodzenie praw i roszczeń uregulowanych w kodeksie cywilnym, w tym roszczenia odszkodowawcze wynikające z nienależytego wykonania umowy, z czynów niedozwolonych i dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli